Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Memoriał im. Krzysztofa Marszalika

0 komentarzy

Działalność edukacyjna Parków Krajobrazowych

16 lipca 2001 | , | Wyświetleń: 881
Prześlij dalej

Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (art. 24 ust. 7 pkt. 2) i Rozporządzeniem Wojewody kieleckiego w sprawie koordynowania edukacji ekologicznej na terenie województwa (Dz, U. Nr 22 z dnia 24.11.1995 r.) prowadzi działalność naukową i dydaktyczną na terenie parku krajobrazowego i jego otuliny.
Działalność edukacyjna jest dostosowana do potrzeb odbiorców zarówno bieżących jak i tych perspektywicznych.
 1. W ramach programu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach pomaturalnych, prowadzone są prelekcje i wykłady. Zajęcia odbywają się w oparciu o wykorzystanie sprzętu dydaktycznego takiego jak: filmy video, slajdy o tematyce przyrodniczej, mapy poglądowe itp. Tematykę spotkań dostosowano do wieku słuchaczy i w zależności od zapotrzebowania obejmuje ona zagadnienia związane z ogólną problematyką ochrony środowiska przyrodniczego, a także dotyczy walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych najbliższej okolicy i regionu.


 2. W wielu szkołach podstawowych organizuje się quizy o tematyce ekologicznej. Ta forma edukacji, nauki poprzez zabawę prowadzona jezt zazwyczaj w klasach młodszych.


 3. W cyklu rocznym dla młodzieży szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego organizuje się konkurs pt. “Ekologia, my i region, w którym żyjemy”.


  Konkurs przyczynia się do popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, rozwija zainteresowania związane z ochroną przyrody i ochroną środowiska. O randze konkursu poza przewidzianymi regulaminem nagrodami świadczy zakwalifikowanie się finalistów do podstawowych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Kielcach.


 4. Opracowano i wydano w formie broszur, przewodników tematycznych 17 tras ścieżek dydaktycznych jako materiał pomocniczy dla nauczycieli prowadzących zajęcia w terenie. Trasy ścieżek dydaktycznych oznakowano w terenie tablicami informacyjnymi.


 5. Przygotowano informacje i opisy tematyczne tras wycieczek autokarowych w trakcie, których zapewnia się przewodnictwo.


 6. Opracowano trasy rajdów pieszych dla młodzieży szkół podstawowych, którym zapewnia się przewodnictwo.


 7. Przystąpiono do organizacji terenowego ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Krzyżanowicach Średnich z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie województwa świętokrzyskiego. W Ośrodku zorganizowano ekspozycję przyrodniczą (botaniczno-geologiczną), która obejmuje najważniejsze elementy charakterystyczne dla woj. świętokrzyskiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla młodzieży szkolnej w formie tzw. “zielonej szkoły”. Idea “zielonej szkoły” polega na organizowaniu kilkudniowego (1-5 dni) pobytu w Ośrodku, w trakcie którego dla młodzieży szkół podstawowych lub średnich prowadzone są zajęcia dotyczące tematyki ochrony przyrody oraz ochrony środowiska. Zajęcia prowadzone są zarówno w salach dydaktycznych jak również w terenie. Młodzież w zakresie prowadzonych zajęć w naszym Ośrodku będzie miała możliwość poznania walorów ośmiu parków krajobrazowych wchodzących w skład dwóch zespołów:


  – Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich


  – Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia,


  a także zapoznania się z pracą na rzecz ochrony przyrody i poszerzenia swojej wiedzy w tej dziedzinie.


 8. Wystawy ruchome prezentowane w szkołach, bibliotekach i muzeach na terenie województwa:


  * wystawa pn. “Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich


  * wystawa pn. “Poznaj Parki Krajobrazowe Ponidzia”


  * wystawa pn.”Zwiedzamy Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich i Ponidzia trasami ścieżek dydaktycznych”


 9. Wystawy stałe:


  * ekspozycja prezentująca “Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu;


  * wystawa pn. “Krajobrazy Gór Świętokrzyskich i Ponidzia” – w budynku A Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;


  * wystawa pn. “Zwiedzamy Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich” – w budynku C2 UW w Kielcach;


  * ekspozycja prezentująca walory przyrodnicze i geologiczne Ponidzia w Muzeum Regionalnym w Pińczowie;


 10. Współudział w obchodach imprez okolicznościowych:


  * “Dnia Ziemi”


  * Akcji “Sprzątanie Świata – Polska”


 11. Organizacja innych form edukacji:


  *prowadzenie praktyk dla młodzieży szkół zawodowych i studentów wyższych uczelni


  * poradnictwo w zakresie zbierania materiałów do prac dyplomowych i magisterskich jako forma wzbogacania wiedzy o regionie


  * działalność wydawnicza – wydawanie materiałów i publikacjio o tematyce ekologicznej m.in. związanej z ochroną krajobrazu oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem bibliotek, szkół, urzędów oraz nauczycieli i przewodników turystycznych.


 12. Edukacja pozaszkolna:


  *prelekcje dla słuchaczy różnych grup wiekowych – prowadzone w bibliotekach gminnych


  *prelekcje dla nauczycieli prowadzone podczas konferencji metodycznych

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com