Serwis Internetowy Miasta Pińczów

155. rocznica Powstania Styczniowego oraz bitwy pod Grochowiskami – fotorelacja

0 komentarzy

Komunikat prasowy – BEAU JOUR

7 października 2001 | , | Wyświetleń: 181

W dniach 5-7 października na zaproszenie Stowarzyszenia Młodzieży Europejskiej – do Pińczowa – przybyli liderzy sześciu młodzieżowych organizacji pozarządowych z terenu całej Polski. Wraz z młodzieżą pińczowską będą oni uczestniczyć w trzydniowym spotkaniu warsztatowym organizowanym w budynku Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Zlot młodzieży jest zarazem inauguracją projektu Beau Jour, którego nadrzędnym celem jest intensyfikacja działań organizacji młodzieżowych poprzez wymianę poglądów, doświadczeń i pomysłów na dalszą działalność. Poniżej zamieszczamy krótką informację o działalności Stowarzyszenia Młodzieży Europejskiej i projekcie BEAU JOUR
Cele działalności organizacji:


aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym akcentem położonym na sprawę młodzieży, promocja miasta i gminy Pińczów, edukacja nieformalna mieszkańców w dobie integracji Polski ze strukturami Wspólnot Europejskich.
Doświadczenia w realizacji projektów przeznaczonych dla młodzieży:


działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na realizacji długoterminowych projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży („Moja gmina i jej mieszkańcy w dobie integracji z Unią Europejską”, „1000 marzeń”, „Młody, nowoczesny człowiek – altruista, aktywista czy karierowicz?”, „Edukacja – zagubione lekarstwo patologii?” itp.). W ramach niemal dwuletniej działalności Stowarzyszenia udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia (w sumie ok. 90 spotkań):


* 10 wykładów z udziałem ekspertów – głownie w zakresie tematyki związanej z procesem integracji Polski z Unią Europejską;


* 6 szkoleń i warsztatów;


* dwie konferencje (w tym międzynarodową);


* 5 spotkań z bratnimi organizacjami pozarządowymi (12 NGO’s);


* pierwsze w historii Pińczowa badania socjologiczne wśród mieszkańców;


* konferencja inicjująca Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Świętokrzyskiego;


* 6 Forum Tematycznych;


* turniej „Europa w podstawówce”;


* profilaktyczno-edukacyjno-rekreacyjny obóz dla dzieci z rodzin patologicznych;


* dwa koncerty (11 zespołów; 600 osób);


* konkursy i wiele innych.
1. Tytuł projektu: Beau jour


2. Czas realizacji projektu: 3 miesiące, rozpoczęcie: 5 października 2001, zakończenie: 31 grudnia 2001


3. Cel projektu:


– intensyfikacja działań poprzez wymianę poglądów, doświadczeń i pomysłów na dalszą działalność,


– zacieśnienie współpracy między organizacjami służącej przygotowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć,


– promocja oddolnych inicjatyw młodzieżowych.


4. Krótki opis projektu:


Projekt Beau jour obejmie swoim działaniem 8 organizacji młodzieżowych (z terenu całej Polski), z czego połowa będzie miała charakter grup nieformalnych. Zakłada on organizację dwóch spotkań warsztatowych oraz stały kontakt ich uczestników przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacyjnych (e-mail, chat, www.). Integracja środowisk młodzieżowych skupionych wokół projektu oraz współpraca młodzieży wpłynie pozytywnie na zakres działalności tych organizacji oraz stopień ich profesjonalizacji. Młodzież dwukrotnie dokona prezentacji efektów pracy na forum wszystkich uczestników. Również w tym celu zbudowana zostanie wspólna strona internetowa, która stanowić będzie wyjściową dla ewentualnej dalszej współpracy. Taka forma pozwoli na uzyskanie informacji zwrotnych na temat koncepcji poszczególnych przedsięwzięć. Ważnym elementem warsztatów będzie określenie zasad współpracy w ramach poszczególnych działań. Każdy z partnerów porozumienia zobowiąże się do podjęcia konkretnych inicjatyw, zachowując jednak autonomię swego działania.


5. Odbiorcy:


Adresatami projektu jest młodzież (20 osób) skupiona wokół organizacji uczestniczących w projekcie w wieku od 17 do 24 lat. Kierowany jest on do młodych ludzi, którzy wykazują inicjatywę w życiu publicznym na terenie szkoły lub miasta oraz swoim zaangażowaniem chcą przyczyniać się do rozwijania demokratycznych procedur życia społecznego i budowania podstaw demokracji lokalnej.


6. Planowane efekty projektu:


Projekt Beau jour przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:


– stworzenia warunków do integracji środowiska młodzieży i współdziałania organizacji w celu rozwiązywania wspólnych problemów,


– rozwinięcia wśród młodzieży umiejętności efektywnej pracy w grupie, analizy i syntezy informacji,


– realizacji zamierzeń w formie projektów oraz promocji organizacji i podejmowanych działań.


7. Czy mogą być osiągnięte dodatkowe rezultaty? Jeśli tak, to proszę opisać jakie:


W wyniku realizacji projektu mogą zostać osiągnięte rezultaty dodatkowe, które nie wynikają z planowych efektów projektu, takie jak:


– chęć praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych organizacji, podmiotów czy struktur związanych ze sprawami młodzieży,


– podejmowanie inicjatyw mających na celu lepsze funkcjonowanie społeczeństwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw młodzieży,


– prace nad prawidłowym przepływem informacji w gminie, mieście, itp.


8. Możliwości kontynuacji projektu po zakończeniu finansowania (opis działań):


Projekt z założenia ma skłaniać organizacje młodzieżowe w nim uczestniczące do kontynuacji współpracy oraz rozszerzania jej na inne grupy młodzieżowe. Pomocna w tym powinna okazać się wspólnie redagowana i prowadzona strona internetowa na której to zamieszczane będą (przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu) nowinki z życia tych organizacji, aktualne informacje o realizowanych przedsięwzięciach oraz porady dla partnerów. Wierzymy, iż w wyniku realizacji projektu przekazana wiedza podczas zajęć warsztatowych przez uczestników bądź prowadzących posłuży do realizacji wspólnych przedsięwzięć.


9. Organizacje i instytucje wspierające projekt:


Fundacja Wspomagania Wsi, która jest inicjatorem tej współpracy oraz jednym z patronów projektu.


Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Urząd Miejski w Pińczowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe, Klub Wolontariusza w Słupsku, Janowskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw, Nieformalna grupa The Best z Mołtajny, Młodzieżowa Liga Strzelecka ze Starachowic, Młodzieżowy Klub Europejski z Olsztynka.


10. Wkład społeczny w realizację projektu (np.: praca wolontariuszy, udostępnienie sprzętu, pomieszczeń):


Dla właściwej realizacji projektu oraz minimalizacji jego kosztów do pomocy kierowani będą wolontariusze działający przy SME. Pomieszczenia udostępnione będą (również nieodpłatnie) przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, zaś sprzęt przez Stowarzyszenie Młodzieży Europejskiej.
Szczegółowych informacji na temat Spotkania oraz realizowanego projektu udzielają:


Przemysław Majchrowski (0608 013673),


Norbert Czerw (0609 518127),


Hubert Powałkiewicz (0604 396573).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com