Serwis Internetowy Miasta Pińczów

“Narty Ojca Świętego” TCF jeszcze raz w Pińczowie – charytatywnie

0 komentarzy

Z sesji Rady Miejskiej

15 listopada 2007 | , | Wyświetleń: 482

14 listopada 2007 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Na sesji radni rozpatrzyli i przegłosowali następujące projekty uchwał:• zmian w budżecie Gminy na rok 2007


• zatwierdzenia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  w  aglomeracji Pińczów i Gacki” – 24.X.2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawarł porozumienie z „Wodociągami Pińczowskimi” Sp. z o.o. w sprawie przygotowania projektu indywidualnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pińczów i Gacki” w ramach środków z Funduszu Spójności. Ze względów finansowych, aby uniknąć kosztów podatku VAT w wysokości 22%, co w warunkach tego projektu daje kwotę ponad 3,7 mln zł, należy skorzystać z możliwości wykonania projektu przez spółkę Wodociągi Pińczowskie Sp z o.o. w Pińczowie. Konieczne jest zapewnienie uchwałą Rady Miejskiej zobowiązania w przyszłych budżetach o dokapitalizowaniu spółki przez zwiększenie kapitału gotówką. Zatwierdzone porozumienie umożliwi szybkie działanie Zarządu Wodociągów w celu pozyskania środków z Funduszu Spójności, a także zapewnia pełną kontrolę ze strony służb Urzędu Miasta podległych burmistrzowi.


• wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego – wspólna realizacja  z Województwem Świętokrzyskim remontu chodnika w mieście Pińczowie od mostu na rzece Nidzie w stronę Skrzypiowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766.


• oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy – Rada Miejska wyraziła zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w Pińczowie. Na nieruchomościach znajdują się obiekty budowlane wybudowane przez najemców. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do uchwały.


• sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Pińczów oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu – do ustawowego obowiązku gminy należy sprawianie pogrzebu, w tym pogrzebu osobie bezdomnej, wtedy gdy obowiązku tego nie może  wykonać rodzina zmarłego lub gdy zmarła osoba jej nie posiadała. Sprawianie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony uchwałą rady gminy, zgodnie z wyznaniem zmarłego.


• obchodów upamiętniających 580 – lecie lokacji miasta Pińczowa – w związku z przypadającą w 2008 roku 580 rocznicą lokacji miasta Pińczowa oraz ustaleniem poprawnej daty tego faktu na dzień 21 września 1428 roku, postanawia się uczcić rocznicę uroczystymi obchodami. Kulminacyjne wydarzenia planowane są na 20-21 września 2008 roku.


• zmiany Statutu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie – do statutu PSCK dopisany zostaje zapis o nieodpłatnej obsłudze bibliotek szkolnych działających przy szkołach prowadzonych przez Gminę Pińczów. Obecnie w szkołach wiejskich lub w bliskiej odległości funkcjonują odrębne biblioteki publiczne i szkolne. Zatrudnieni tam na część etatów pracownicy nie są w stanie zapewnić prawidłowej obsługi bibliotecznej. Wprowadzenie obsługi bibliotecznej prowadzonej przez PSCK przyniesie obniżenie kosztów i spowoduje, że biblioteka znajdująca się w szkole będzie otwarta w trakcie ferii zimowych i wakacji.


• zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – wprowadzenie zmian w statucie związane jest ze skreśleniem „gabinetu fizykoterapii” w Ośrodku Zdrowia w Gackach (związane z odmową podpisania kontraktu na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez NFZ od 2004 roku), wprowadzeniem zapisu „gabinet medycyny pracy” w Ośrodku Zdrowia w Gackach (związane z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy), w każdej placówce służby zdrowia konieczne jest również utworzenie „gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej”.


• przystąpienia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie,


• zmieniająca uchwałę Nr II/3/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia liczebności osobowej stałych komisji rady miejskiej – radny Zdzisław Woźniak zadeklarował przynależność do dwóch komisji Rady Miejskiej. Liczebność i osobowy skład komisji ustalane są uchwałą Rady Miejskiej.


• wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej – do składu komisji dopisany został radny Zdzisław Woźniak


• odwołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Do Spraw Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pińczowie – w związku z rezygnacją z mandatu radnego pan Janusz Zieliński został odwołany z funkcji przewodniczącego komisji


Na sesji radni wysłuchali również sprawozdań:


– z działalności burmistrza w okresie między sesjami
– z działalności Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie
– z wizji lokalnej szkół w Młodzawach i  Kozubowie  oraz sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
– z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com