Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Muzyki Patriotycznej – zaproszenie

0 komentarzy

XXXII sesja Rady Miejskiej w Pińczowie

21 listopada 2012 | , | Wyświetleń: 499

W najbliższą środę (28 listopada)  odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Tym razem zaplanowano podjęcie ponad 20 uchwał, w tym dotyczących wysokości stawek podatkowych na przyszły rok. Radni zajmą się ponownie tematem odpadów;  zdecydują o terminach oraz częstotliwości pobierania opłat za odbiór śmieci, zakresie usług gminy w ramach tej opłaty oraz ustalenia stawki za odbiór odpadów komunalnych.


Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali teatralnej  Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury  w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2.


Projekt porządku obrad przewiduje :


1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
4. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:  
1) zmian w budżecie Gminy na  2012 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Pińczów na lata 2012 – 2026,
3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
5) zwolnień od podatku od nieruchomości,
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
7) opłaty od posiadania psów na 2013 rok,
8) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
9) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
10) przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
11)  zmiany uchwały Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pińczów,
12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa,
13) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa,
14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
15) określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok,
16) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
17) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty,
18) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pińczów,
19) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pińczów,
20) przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe Euro Velo”,
21) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
22) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015,
23) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pińczów na lata 2013 – 2015.
7. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Radkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com