Serwis Internetowy Miasta Pińczów

„Goła baba” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej

0 komentarzy

Sesja Rady Miejskiej

19 grudnia 2012 | , | Wyświetleń: 334

W czwartek 27 grudnia  odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Zaplanowano podjęcie 14 uchwał.


Otwarcie sesji nastąpi w dniu 27 grudnia 2012 roku /czwartek/ o godz.10- tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2.


Projekt porządku obrad przewiduje :
1.Otwarcie sesji
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
4.Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:   
1)zmian w budżecie Gminy na  2012 rok,
2)zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Pińczów na lata 2012 – 2026,
3)zmiany uchwały dotyczącej  opłaty od posiadania psów na 2013 rok,
4)określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen,
5)określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
6)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących  własność Gminy,
7)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
8)powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 2013 – 2015,
9)wyrażenia zgody na utworzenie spółki Miejski Klub Sportowy Nida Pińczów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
10)zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XX/170/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
11)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,
12)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
13)uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2013 rok.
7.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2013 –  2025:
•wystąpienie Skarbnika Gminy
•opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
•dyskusja
•podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2013 – 2025.
8.Uchwalenie budżetu Gminy Pińczów na 2013 rok
•wystąpienie Skarbnika Gminy,
•opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
•dyskusja
•podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2013 rok.
9.Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pińczów z uwzględnieniem poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
10.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej od początku kadencji.  11.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.   
12.Wolne wnioski i interpelacje radnych.
13.Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych.
14.Zamknięcie obrad


Przewodniczący Rady Miejskiej


  Jan Radkiewicz
                       

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com