Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny w Pińczowie

0 komentarzy

Sesja Rady Miejskiej

30 marca 2015 | , | Wyświetleń: 387

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 8 kwietnia 2015 roku /środa/ o godz. 10-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.


Projekt porządku obrad przewiduje:


1. Otwarcie sesji


2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.


4. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 lutego 2015 r.


5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.


6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:   


     1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok,


     2) zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2015 – 2030,


     3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,


     4) wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Nr 2/2013 dotyczącego wspólnej realizacji z Powiatem Pińczowskim zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą  infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie”,


     5) o zmianie uchwały w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadania publicznego,


     6) zarządzenia poboru podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,


     7) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,


     8) rozwiązania Straży Miejskiej,


     9) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów,


     10) zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok oraz uchwały w sprawie lokalizacji targowisk miejskich,


     11) wyrażenia zgody na przyjęcie odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego,


     12) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,


     13) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


7. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pińczów na rok 2014.


8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.


9. Sprawozdanie z działalności Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie za 2014 rok.


10. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie za 2014 rok.


11. Zapoznanie z protokołem Komisji Rewizyjnej  z  kontroli Gimnazjum Nr 2 i Zespołu Szkół w Pińczowie przeprowadzonej w dniu 30 stycznia 2015 r.


12. Wolne wnioski, zapytania  i interpelacje radnych.


13.  Odpowiedzi na wolne wnioski, zapytania  i interpelacje radnych.


14.  Zamknięcie obrad


Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Radkiewicz

Dodaj komentarz


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com