Serwis Internetowy Miasta Pińczów

“Narty Ojca Świętego” premiera Teatru Ciut Frapującego

0 komentarzy

Sesja Rady Miejskiej

13 października 2015 | , | Wyświetleń: 611

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 21 października 2015 roku /środa/ o godz. 11-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.


Projekt porządku obrad przewiduje:


1. Otwarcie sesji


2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.


4. Przyjęcie protokołu Nr X/2015  z sesji  Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 26 sierpnia 2015 r.


5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.


6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego t.j. samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.


7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2015 roku.


8. Wybór ławników do Sądu  Rejonowego w Pińczowie na okres kadencji 2016-2019:


         a) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,


         b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników,


         c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,


         d) przeprowadzenie głosowania tajnego,


         e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie na okres kadencji 2016 – 2019.


9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 


        1) zmian w budżecie Gminy Pińczów  na 2015 rok,


        2) zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2015 – 2030,


        3) sposobu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, zespołów i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów,


       4) wyznaczenia kierunków działania Burmistrza w zakresie pozyskania dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.


10. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w  Pińczowie za 2014 rok.


11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  gminy w roku szkolnym      2014/2015.


12. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2014 rok   złożonych przez Burmistrza Miasta i  Gminy Pińczów i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie.


13. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2014 rok  złożonych przez  radnych Rady Miejskiej w Pińczowie.


14. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych przez  pracowników gminy.


15. Interpelacje i zapytania radnych.


16. Informacje, komunikaty i wolne wnioski.


17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.


18. Zamknięcie obrad.


 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Radkiewicz


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com