Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Klezmerski w Starej Synagodze

0 komentarzy

Będzie przebudowa oczyszczalni w Pińczowie

19 marca 2018 | pinczow.com.pl, | Wyświetleń: 1 709

W dniu 12 marca 2018 r. w siedzibie “Wodociągów Pińczowskich” Sp. Z o.o. w Pińczowie została podpisana umowa między Wodociągami Pińczowskimi, a Instal Warszawa Spółka Akcyjna na realizację zadania pod nazwą “Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie”.

Umowę podpisali ze strony Wodociągów Pińczowskich Prezes Zarządu p. Andrzej Głogowiec i Prokurent p. Zdzisław Chrobot, a Instal Warszawę reprezentował Prezes Zarządu Andrzej Grygo oraz Wiceprezes Zarządu Zbigniew Górski.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020.

Umowa z wykonawcą na “Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pińczowie” podpisana została na kwotę 23 839 000, 00 zł brutto – 19 381 301 zł netto, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 13 403 174, 51 zł.

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje:

I. Budowę:

 • Budynku stacji krat, separacji skratek i piasku, zespolony z piaskownikami podłużnymi napowietrzanymi wraz z instalacją dezodoryzacji powietrza,
 • Komory defosfatacji (szt. 2).

II. Przebudowę obiektów powstałych w wyniku adaptacji istniejących urządzeń:

 • Zbiornik retencyjny, uśredniający – wykonany zostanie na bazie drugiego zespołu istniejących osadników Imhoffa;
 • Komory tlenowej stabilizacji osadu (szt. 2) – wykonane zostaną na bazie istniejących otwartych basenów fermentacyjnych.

III. Remont poniższych obiektów:

 • Punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym;
 • Pompownia główna ścieków (1°),
 • Osadniki wstępne – pierwszy zespół osadników Imhoffa,
 • Komory denitryfikacji (szt. 2),
 • Komory nitryfikacji (szt. 2) – przebudowa kosmetyczna istniejących komór nitryfikacji,
 • Osadniki wtórne radialne (szt. 2),
 • Punkty dozowania koagulantu PIX/PAX,
 • Złoże biologiczne – czynne (szt. 1) wraz z osadnikiem o przepływie pionowym (funkcja awaryjna),
 • Pompownia ścieków (2°) przy złożach biologicznych (funkcja awaryjna),
 • Budynek stacji mechanicznego odwadniania osadów,
 • Wiata składu osadu odwodnionego.

IV. Rozbiórkę (likwidację) następujących obiektów:

 • Istniejące piaskowniki wraz z kratami,
 • Istniejące, nieczynne złoże biologiczne (szt. 1),
 • Istniejący, nieczynny budynek z oddzielaczem części pływających z osadników Imhoffa,
 • Istniejący, nieczynny budynek transformatora.

V. Ograniczenie emisji zapachowej na obiektach najbardziej uciążliwych.

Samorząd Gminy wspiera spółkę w realizacji tego projektu. Gmina Pińczów dofinansuje spółkę na kwotę 4 mln złotych w ciągu 10 lat.

Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na marzec 2020 roku, a w piątek 16 marca Pan Prezes Andrzej Głogowiec wraz z Burmistrzem Włodzimierzem Badurakiem omówili harmonogram realizacji poszczególnych zadań zawartych w umowie.

Udostępnij na:


Dodaj komentarz
Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com