Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Budżet obywatelski 2021 Pińczowa

17 komentarzy

Praca na dawnej fotografii

18 maja 2021 | aplikuj.pl, aplikuj.pl | Wyświetleń: 1 124

Wyruszył konkurs dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego i łódzkiego Praca na dawnej fotografii. Przejrzyj rodzinne albumy, poszukaj zdjęć ze swojej dawnej pracy i zawalcz o atrakcyjne nagrody!

W jakich profesjach był dostęp do pierwszych komputerów? Czym były PEGEERY? Jak się pracowało w minionym ustroju? Jeśli pamiętasz czasy pochodów pierwszomajowych, pisanie na maszynie, dzwonienie z budki telefonicznej i urlop który spędzano na wczasach pod gruszą, pomóż nam ożywić te wspomnienia!

Jeśli masz ukończone 50 lat i chcesz pokazać swoje doświadczenia z dawnej pracy, weź udział w nowym konkursie i prześlij nam swoje zdjęcie z pracy w czasach Polski Ludowej i początku nowego ustroju!

Formularz zgłoszeniowy

Cel konkursu

Konkurs Praca na dawnej fotografii ma na celu ukazanie, jak bardzo zmieniły się warunki społeczno-kulturowe i życie zawodowe Polaków na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Chcemy pokazać młodszym pokoleniom, jak w minionych dziesięcioleciach wyglądały stanowiska pracy, narzędzia i sprzęty.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób mających ukończony 50. rok życia, z województw świętokrzyskiego i łódzkiego, które mogą podzielić się z nami swoimi fotografiami związanymi ze swoją dawną pracą. Jeśli senior należy do lokalnego Klubu Seniora lub uczęszcza do placówki kulturalnej, może podać jej nazwę w formularzu zgłoszeniowym. Nie jest to warunek konieczny, jednak oznacza to szansę na wygraną również dla wskazanej placówki.

Jak wziąć udział

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz konkursowy. W zgłoszeniu trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podać:

 • Imię i nazwisko uczestnika,
 • Dane kontaktowe,
 • Maksymalnie 3 pliki graficzne (skany/zdjęcia oryginalnych fotografii) przedstawiające osoby na starych fotografiach,
 • Można dołączyć opis zdjęć (co i kogo przedstawiają),
 • Dom Kultury/Klub seniora, do którego przynależy senior (opcjonalnie).

UWAGA: Do konkursu może zgłosić seniora inna osoba (krewny, opiekun, pracownik domu kultury itp.), wystarczy, że wypełniając formularz, poda swoje dane kontaktowe w polu ?dane zgłaszającego?. W takim przypadku zgłaszający przesyła skan(y) fotografii uczestnika w jego imieniu.

Czas trwania konkursu

Zgłoszenia można przesyłać od 04 marca 2021 do 04 czerwca 2021.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 14 czerwca 2021. Przez cały czas trwania konkursu można kontaktować się z organizatorem w razie problemów ze zgłoszeniem i innych ? dane kontaktowe podajemy poniżej.

Do wygrania cenne nagrody!

Laureaci wybrani przez jury otrzymają:

 • Telefon Nokia 800 TA-1186
 • Telefon Panasonic KX-TU456EXRE 
 • Telefon Maxcom MM760

Lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości.

Do tego <h2″></h2″>książki, gadżety i Kursy internetowe sporsorowane przez platformę strefakursow.pl:

Przewidujemy również Nagrodę Specjalną dla ośrodka kultury:

Spośród placówek uczestniczących w projekcie, nagrodzimy jedną z której napłynie najwięcej zgłoszeń do konkursu, bonem o wartości 400 zł na zakup sprzętów i wyposażenia.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Seniorze! Wypełnij formularz zgłoszeniowy i pokaż nam, jak wyglądała #Pracanadawnejfotografii

Wypełnij formularz!

 

Ważne!

Pytania, wątpliwości i ewentualne problemy techniczne prosimy zgłaszać do organizatora konkursu poprzez adres e-mail:

konkurs.aplikuj@gmail.com

 

egulamin konkursu Praca na dawnej fotografii:

Definicje:

 

 1. Regulamin ? niniejszy regulamin.
 2. Konkurs ? konkurs pod nazwą ?Praca na dawnej fotografii?.
 3. Organizator, Administrator ? Aplikuj.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 NIP: 547-156-76-54.
 4. Uczestnik ? osoba fizyczna w wieku 50 lat lub więcej, która przesłała zgłoszenie do Konkursu za pomocą Formularza zgłoszenia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zgłaszający ? osoba fizyczna, zgłaszająca Uczestnika za jego zgodą do udziału w Konkursie w jego imieniu za pomocą Formularza zgłoszenia.
 6. Praca konkursowa ? praca w postaci fotografii należącej do Uczestnika, przesłana w formie cyfrowej (skanu lub zdjęcia), przedstawiającej pracę sprzed lat (miejsce pracy, zespół pracowników, zatrudnionego przy stanowisku itp.).
 7. Strona Konkursu ? strona dostępna pod adresem: www.aplikuj.pl/konkurs-praca-na-dawnej-fotografii
 8. Formularz zgłoszenia ? formularz dla Uczestnika, umożliwiający zgłoszenie Pracy konkursowej do Konkursu. Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-na-dawnej-fotografii-zgloszenie
 9. Dane kontaktowe Organizatora ? dane Organizatora, przy użyciu których można się z nim kontaktować, tj. Aplikuj.pl Paweł Strykowski, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 NIP: 547-156-76-54, e-mail: redakcja@aplikuj.pl, tel. 669 710 125.
 10. Polityka prywatności – dokument informacyjny dostępy pod adresem: https://www.aplikuj.pl/polityka-prywatnosci

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu.
 2. Celem Konkursu jest zebranie najciekawszych zdjęć Uczestników związanych z tematyką pracy w przeszłości.
 3. W ramach Konkursu, decyzją Organizatora, wyłonieni zostaną laureaci nagród głównych (Zwycięzcy) oraz autorzy prac wyróżnionych. Wyłoniony zostanie także jeden zwycięski ośrodek/Dom Kultury, z którego napłynęło najwięcej zgłoszeń do konkursu.
 4. Konkurs będzie przeprowadzany według harmonogramu:
 • Zgłoszenia prac: od 04.03.2021 do 04.06.2021 r. Organizator ma prawo przesunąć terminy zgłoszeń z powodu nadzwyczajnych okoliczności i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie konkursu.
 • Ogłoszenie wyników: 14.06.2021 r. Organizator ma prawo przesunąć termin ogłoszenia wyników z powodu nadzwyczajnych okoliczności i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie konkursu.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniom wykonawczym do tej Ustawy.

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik lub Zgłaszający musi wypełnić formularz zgłoszenia, podając następujące informacje:
 • Imię i nazwisko Uczestnika.
 • Numer telefonu (wymagany) i adres e-mail (opcjonalnie) Uczestnika ? tylko do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Zgłaszającego ? tylko jeśli formularz wypełnia za Uczestnika inna osoba ? wyłącznie do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
 • Nazwę placówki (domu kultury), do którego przynależy Uczestnik (jeśli dotyczy).
 • Pliki z pracą konkursową (zdjęcia/skany).
 1. Praca konkursowa ? zdjęcia przesłane przez uczestnika
 • Powinny być załadowane do formularza w jednym ze standardowych plików: .pdf, .png, .jpg lub .jpeg w rozmiarze minimalnym 900 x 600 px i nie przekraczającym 4 MB.
 • Nie powinny przedstawiać treści obraźliwych, wulgarnych, godzących w dobre imię osób lub podmiotów prawnych.
 • Powinny przedstawiać sytuacje związane z pracą sprzed lat.
 • Mogą zostać krótko podpisane w dodatkowym polu w formularzu zgłoszenia.
 1. Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
 • Posiada oryginał fotografii, przesłanej w formie skanu lub zdjęcia ? Pracy konkursowej.
 • Praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
 1. Jeden Uczestnik może przesłać do 3 zdjęć w ramach pracy konkursowej.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o ewentualnej publikacji nadesłanej Pracy konkursowej w materiałach podsumowujących wyniki konkursu oraz związanego z publikacją ewentualnej nieznacznej obróbki graficznej przesłanych zdjęć.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wybranych Prac konkursowych w szczególności tych, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. W takiej sytuacji odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.

§ 3. Wyniki konkursu i nagrody

 

 1. Dla laureatów konkursu zostały przewidziane nagrody:
 • Telefon Nokia 800 TA-1186 lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości oraz internetowy kurs komputerowy
 • Telefon Panasonic KX-TU456EXRE lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości
 • Telefon Maxcom MM760 lub wybrany sprzęt uzgodniony z Organizatorem o podobnej wartości

Uczestnik może poprosić o wymianę nagrody rzeczowej ? w tym celu może wskazać sprzęt lub urządzenie o tej samej wartości co przewidywana nagroda dostępne do zakupu przez internet. W przypadku, gdy podany model telefonu nie będzie dostępny do zakupu, Organizator również zastrzega sobie prawo do wymiany go na inny model o tej samej wartości rynkowej.

 

 • Nagroda dla ośrodka kultury ? bony na zakup sprzętów i wyposażenia do placówki wartości 400 zł.
 • Dodatkowo jury wybierze kilku Uczestników wyróżnionych, którzy otrzymają nagrody rzeczowe (książki i gadżety).

 

 1. Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Konkursu.
 2. Organizator zawiadomi także droga telefoniczną zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie najpóźniej do dnia 20.06.2021 r.
 3. Laureaci będą proszeni o podanie dodatkowych danych niezbędnych do otrzymania nagrody.
 4. W przypadku, gdy nie uda się skutecznie skontaktować z laureatem w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, Organizator może odmówić przekazania nagrody i przyznać ją innemu Uczestnikowi.
 5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz Zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator Konkursu jako płatnik przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.
 6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 7. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda (główna lub wyróżnienie).

§ 5. Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych różnych opracowań przesłanej pracy konkursowej, a także korzystania i rozporządzania nią bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych.
 2. Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem zapewnienia wobec Organizatora, że przesłany przez Uczestnika materiał nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa oraz że Uczestnik posiada wszelkie uprawnienia w zakresie dysponowania przesłanym materiałem.

§ 6. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) jest Organizator.
 2. Dane osobowe (w tym adresy e-mail) zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dodatkowe zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizowanym Konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7. Reklamacje

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej, przesyłając je na podane dane kontaktowe administratora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Postanowienia Organizatora odnośnie reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.
 2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Konkursu.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte Regulaminie.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2021 r.
 7. Patronat medialny –  TUTAJ
 

 

6 odpowiedzi na “Praca na dawnej fotografii”

 1. He pisze:

  „ Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych różnych opracowań przesłanej pracy konkursowej, a także korzystania i rozporządzania nią bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych.” czyli oddaj za darmo własne zdjęcia, pseudo konkurs żeby zebrać bazę zdjęć…

 2. Janek pisze:

  Wiem ze nie na temat. Ale moze ktos mi powie gdzie skladac papiery o ptace w Umianowicacj bo juz podobno sa zatrudnieni dyrektorzy w budoeanym zespole parkow ktajpbrazowych

 3. Do Janka pisze:

  Z taką polszczyzną Janku to raczej marne szanse na pracę widzę dla Ciebie. Chyba, że tą polszczyzną nie będziesz pracował, jeno ręcami.

 4. bzyk pisze:

  Ale co Ty się dziwisz panie Janku, jak przystało na poważną Gminę musi iść z duchem czasu i zatrudnić swoich na tym właśnien etapie jak Ci z lotniska w Baranowie

 5. Gość pisze:

  Zdjęcie z pracy w prl? Hmm… tw piszący donos.

 6. J 23 pisze:

  Praca w Umianowicach jest ale dla wybranych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com