Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Koncert Muzyki Patriotycznej – zaproszenie

0 komentarzy

Sesja Rady Miejskiej Pińczowa 26 listopada z udziałem ministra Michała Cieślaka 

27 listopada 2021 | pinczow.com.pl, pinczow.com.pl | Wyświetleń: 967

W piątek, 26 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pińczowie, podczas której podjęto szereg ważnych uchwał. W posiedzeniu uczestniczył także minister Michał Cieślak. Poniżej szczegóły.

 

Na początku posiedzenia Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa wnioskował również o wprowadzenie autopoprawki w uchwale dotyczącej zmian w budżecie gminy. Wnioskował o dodanie do budżetu gminy kwoty 450 tysięcy, która stanowi dotację dla szkół z naszej gminy w ramach projektu “Laboratoria Przyszłości” (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych).
 
Następnie wysłuchano sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami. Pan Burmistrz pogratulował także pani, która została wybrana w ostatnich dniach na stanowisko sołtysa Zagości. Nazywa się Wioletta Banaś.
 
Podczas piątkowej sesji radni Rady Miejskiej w Pińczowie podjęli następujące uchwały dotyczące:
 • zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2021 rok – 14 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 radny nieobecny,
 • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2021 ? 2035 – 13 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujący się, 2 nie brało udziału w głosowaniu (1 radny nieobecny)
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadania pn.: ?Remont drogi powiatowej nr 0070T Pasturka ? Kowala ? Krzyżanowice ? Leszcze ? Gacki ? Zagość ? Skotniki ? Łatanice na odc. Wola Zagojska ? Nowa Zagość dł. 1040 mb w km 11+620 ? 12+660? – 19 za, 1 brak głosów, 1 radny nieobecny
 • uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie – 16 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 radny nieobecny
 • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok – 14 za, 1 przeciw, 4 wstrzym., 1 brak głosu, 1 radny nieobecny
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok – 12 za, 7 wstrzym., 1 brak głosów
 • opłaty od posiadania psów – 16 za, 4 wstrzymujące się, 1 radny nieobecny
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok – 19 za, 1 przeciw, 1 radny nieobecny,
 • wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok – 10 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujący się, 1 brak głosu,1 nieobecny,
 • powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Pińczowie – 20 za (przyjęta jednogłośnie), 1 nieobecny,
 • nadania nazwy ulicy w Pińczowie – Mowa o ulicy imienia Andrzeja Dziubińskiego – 19 za, 1 brak głosu, 1 nieobecny,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – 18 za, 1 przeciw, 1 brak, 1 nieobecny,
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – 19 za, 1 brak głosu, 1 nieobecny,
 • uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów w gminie Pińczów (możliwość lokalizacji usług w strefie C) – 13 za, 2 przeciw, 4 wstrzymuję się, 1 brak głosów, 1 nieobecny.

Podczas sesji 26 listopada przedstawiono także:

1. Informację o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pińczów z uwzględnieniem poszczególnych  jednostek  Ochotniczych  Straży   Pożarnych w 2021 roku.

2. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pińczów za 2020 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania od 1 stycznia 2021 roku do 25 listopada 2021 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej od 1 stycznia 2021 roku do 25 listopada 2021 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej od 1 stycznia 2021 roku do 25 listopada 2021 roku. 

 
W piątkowym posiedzeniu uczestniczył online także minister Michał Cieślak. Zwrócił się do radnych, pana burmistrza oraz mieszkańców: – Chciałem wyrazić Państwu gratulacje, że tak wiele dzieje się w Pińczowie i że o tak wielu sprawach państwo dyskutujecie. Cieszę się także, że samorząd gminy Pińczów tak skutecznie sięga po środki rządowe, dzięki temu ma miejsce wiele ważnych inwestycji – jak na przykład przebudowa ulicy Przemysłowej. Wiele się też dzięki tym pieniądzom niebawem rozpocznie – niedawno osobiście wręczyłem panu burmistrzowi symboliczny czek na 10 milionów złotych z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w państwa gminie – podkreślał minister Michał Cieślak. Mówił także, że zachęca do starania się o kolejne pieniądze, które “szykowane” są dla samorządów w ramach Polskiego Ładu. 
 
Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa podziękował Panu ministrowi za udział w sesji oraz za wieloaspektową współpracę i wsparcie gminy Pińczów.

Możliwość komentowania została wyłączona.


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com