Serwis Internetowy Miasta Pińczów

Utrudnienia w ruchu kołowym w najbliższy weekend

2 komentarze

II Otwarty Konkurs Ofert

1 lipca 2024 | pinczow.com.pl, pinczow.com.pl | Wyświetleń: 248

  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej.

Więcej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

ZARZĄDZENIE NR 64/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w 2024r

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571.) Uchwały Nr XXIV/252/2020 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam ogłosić II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.pinczow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com