Serwis Internetowy Miasta Pińczów

“Trenuj z Nidą Pińczów”

0 komentarzy

Alert24

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia? Jesteś świadkiem wypadku? A może chcesz podzielić się z innymi ciekawą historią? 

Podziel się tą informacją z mieszkańcami Pińczowa!

Prześlij informację, zdjęcie lub film na gorącą linię – Alert 24 pinczow.com 

Zapewniamy anonimowość !

redakcja@pinczow.com lub przez naszego funpage’a 

A może Jesteś zainteresowany stałą współpracą?
Czekamy na Ciebie !

Napisz do nas… redakcja@pinczow.com

 

 

Regulamin kontaktu z działem – Pińczowski Alert24

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Platforma kontaktu z internautami “Pińczowski Alert24” (dalej “Usługa”), jest prowadzona przez wydawcę Serwisu Internetowego Miasta Pińczów – pinczow.com (dalej “Organizator”).
2. Funkcjonowanie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Skorzystanie z Usługi oznacza równoczesne zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez osobę korzystającą z Usługi (dalej “Użytkownik”).
5. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do korzystania z Usługi osobę niepełnoletnią, pod warunkiem złożenia Organizatorowi przez przedstawiciela ustawowego tej osoby odpowiedniej zgody. (do pobrania)

§ 2 Zasady świadczenia Usługi
1. Usługa jest świadczona na stronie internetowej pod adresem www.pinczow.com
2. Usługa polega na udostępnieniu przez Organizatora możliwości przesłania na potrzeby Serwisu Internetowego Miasta Pińczów – pinczow.com: tekstów, zdjęć lub utworów audiowizualnych o charakterze informacyjnym lub publicystycznym, których autorem jest Użytkownik (dalej “Materiał”).
3. Zabrania się przesyłania na potrzeby Serwisu, materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści pornograficznych lub propagujących piractwo komputerowe. Zabrania się także przesyłania na potrzeby serwisu materiałów reklamowych lub zawierających inne treści komercyjne.
4. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:
a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. (a) – w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
– w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych;
– wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie.
Powyższa licencja jest licencją niewyłączną. Licencja upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji.
Powyższe oznacza w szczególności, że Materiały mogą zostać zamieszczane w Serwisie Internetowym pinczow.com.
5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji do Materiału
6. Wysyłając Materiał Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b. jest autorem przesłanego Materiału,
c. uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
d. bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału zgodnie z niniejszym regulaminem oraz gwarantuje, że treść Materiału nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i dóbr osobistych.
e. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
7. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowania Materiału, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbek lub adaptacji w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału na polach eksportacji wskazanych w ust. 4 powyżej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji, redagowania i skracania przesłanych Materiałów, a także odmowy ich wykorzystania bez poinformowania o tym Użytkownika oraz bez podania przyczyn tej decyzji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Materiału na inną technikę, a Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań tego typu.
10. Każdy korzystający z Usługi może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.

§ 3 Wymagania techniczne
1. Materiał może zostać przesłany Organizatorowi w formie tekstu, w postaci pliku graficznego lub pliku wideo za pomocą poczty e-mail na adres redakcja@pinczow.com lub formularza, zamieszczonego na stronie www.facebook.com/pinczowcom
2. Rozmiar pliku, o którym mowa w ust. 2 nie może przekraczać 50 MB.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Usługi dostępny jest na stronie internetowej www.pinczow.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Usługi. Zmieniony regulamin opublikowany zostanie na stronach internetowych www.pinczow.com
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.


Masz pytania? Napisz do nas:
redakcja@pinczow.com